ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กฎหมายเกี่ยวกับ ลิฟต์

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 38 ก  (11 มิถุนายน 2552)

ส่วนที่ 5

ลิฟต์

_______________________________________________________________

          ข้อ 40 ในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีลิฟต์ในารปฏิบัติงาน นายจ้างต้องปฏิบัติดังนี้

                    (1)   จัดทำคำแนะนำอธิบายการใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือติกไว้ในห้องลิฟต์

                    (2)   จัดทำคำแนะนำอธิบายการให้ความช่วยเหลือ ติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูลิฟต์

                    (3)   จัดให้ข้อห้ามใช้ลิฟต์ ติดไว้ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้น

                    (4)   จัดให้มีการตรวจสอบลิฟต์ก่อนการใช้งาน หากส่วนใดชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน

                    (5)   จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายและติดป้ายห้ามใช้ลิฟต์ให้กับผู้ที่เกียวข่องเห็นได้ชัดเจนในระหว่างซ่อมบำรุง การตรวจสอบ หรือการทดสอบลิฟต์

ข้อ 41 ลิฟต์ที่นายจ้างจะนำมาใช้ต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

                    (1)   ติดตั้งไว้ในที่มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม

                    (2)   มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักหรือจำนวนคนโดยสารได้อย่างปลอดภัย

                    (3)   มีมาตรการป้องกันมิให้ลิฟต์เคลื่อนที่ ในกรณีที่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิด

                    (4)   มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในห้องโดยสารของลิฟต์ ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าดับ

                    (5)   มีระบบแสงหรือเสียงเตือน ในกรณีที่มีการใช้ลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด

                    (6)   มีอุปกรณ์ตัดระบบการทำงานของลิฟต์เมื่อมีการใช้ลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด

          ข้อ 42 ในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อบำรุง และการตรวจสอบลิฟต์นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟต์แต่ละประเภทหรือคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานดังกล่าว นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานที่วิศวกรได้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือ และเก็บผลการตรวจสอบและการทดสอบไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

          ข้อ 43 นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยวิศวกรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ การทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟต์ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละร้อยของน้ำหนักการใช้งานสูงสุด

          ข้อ 44 นายจ้างต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทำงานของลิฟต์เป็นประจำทุกเดือน และเก็บผลดารตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจสอบแรงงานตรวจสอบได้

          ข้อ 45 นายจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทำให้ลิฟต์รับน้ำหนักได้เกินพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด

          ข้อ 46 นายจ้างต้องจัดให้ลวดสลิงที่ใช้สำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุมีค่าความปลอดภัยไม่ย้อยกว่า 4 และลวดสลิงที่ใช้สำหรับลิฟต์โดยสารมีค่าความปลอดภัยไม่ น้อยกว่า 10

          ข้อ 47 ห้ามนายจ้างใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตามข้อ 75 (1) (2) (3) (4) (5) และ(6) กับลิฟต์

 

 

ส่วนที่ 5

อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น

 

_______________________________________________________________

          ข้อ 75 ห้ามจ้างใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

                    (1)   ลวดสลิงที่ลวดเส้นนอกสึดไปตั้งแต่หนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวด

                    (2)   ลวดสลิงทีขมวดถูกบดกระแทก แตกเกลี่ยวหรือชำรุด ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของลวดสลิง      ลดลง

                    (3)   ลงดสลิงมีเส้นผ่านศุนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละห้าของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

                    (4)   ลวดลสิงถูกความร้อนทำลายหรือเป็ฯสนิมมากจนเห็นได้ชัดเจน

                    (5)   ลวดสลิงถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

                    (6)   ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียว ขาดตั้งแต่สามเส้นขึ้นไปในเกลี่ยวเดี่ยวกันหรือขาดตั้งแต่หกเส้นขึ้นไปในหลายช่วงเกลียวรวมกัน

                    (7)   ลวดสลิงยึดโยงที่มีเส้นลวดขาดตรงข้อต่อตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปในหนึ่งช่วงเกลียว